KNSH inicion diskutimin për hartimin e koncept dokumentit për fushën e ndihmës shtetërore

Prishtinë, 7 Tetor 2020

Komisioni i Ndihmës Shtetërore, duke qenë në funksion të rregullimit të fushës se ndihme shtetërore në Republikën e Kosovës, është duke punuar në krijimin/përshtatjen e legjislacionit kombëtar më atë të Bashkimit Evropian. Si rezultat, është duke organizuar diskutimet për hartimin e koncept dokumentit për fushën e ndihmës shtetërore, i cili do të qes në pah intervenimet e mundshme që mund të bëhen në legjislacionin kombëtar.