Legjislacioni Sekondar

Titulli
RREGULLORE (QRK) NR.05/2021 PËR TRAJTIMIN E KOMPENSIMIT PËR OFRIMIN E SHËRBIMEVE TË INTERESIT TË PËRGJITHSHËM EKONOMIK
RREGULLORE NR. 01/2019/ PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TË NDIHMËS SHTETËRORE
UDHËZUESI PËR NDIHMËN SHTETËRORE
RREGULLORE (QRK) NR.19/2018 PËR PROCEDURAT DHE FORMAT E NJOFTIMIT PËR NDIHMËN SHTETËRORE
RREGULLORE (QRK) -NR. 04/2020 PËR NDIHMËN DE MINIMIS