Vendimet

Titulli
VENDIMI NR. 18/2020
Shtyrja e pagesës së kësteve tre-mujore të tarifës vjetore të koncesionit të ANP - deri në fillim të vitit 2021 - COVID-19 30 Dhjetor, 2020 COVID19, Ndihmë shtetërore – Autorizuar me kusht
VENDIMI NR. 15/2020
Skema e granteve të bizneseve për panairet ndërkombëtare 2017 30 Shtator, 2020 Ndihmë shtetërore – Autorizuar me kusht
VENDIMI NR. 14/2020
Skema e granteve të bizneseve për “Panairet ndërkombëtare për vitin 2018” 25 Shtator, 2020 Ndihmë shtetërore – Autorizuar me kusht
VENDIMI NR. 12/2020
Skema e granteve të bizneseve për Panairet Ndërkombëtare për vitin 2019 28 Gusht, 2020 Ndihmë shtetërore – Autorizuar me kusht
VENDIM NR. 07/2020
Thirrje publike për mbështetje financiare të projekt/programeve të OSH-vë në avancimin e zhvillimit socio ekonomik rajonal të balancuar 2018/2019 8 Maj, 2020 Ndihmë shtetërore – Autorizuar me kusht
VENDIM NR. 06/2020
Programi i zhvillimit rajonal të balancuar PZHRB 2018 dhe 2019 lot I, II dhe III 8 Maj, 2020 Ndihmë shtetërore – Autorizuar me kusht
VENDIM NR. 04/2020
Marrëveshje bashkëpunimi e lidhur ndërmjet Ministrisë së Trgëtisë dhe Industrisë - KIESA dhe Ndërmarrjes NSH "Rar Consulting" 12 Mars, 2020 Ndihmë shtetërore – Autorizuar me kusht
VENDIM NR. 03/2020
Subvencionim të bizneseve për certifikim të produktit 12 Mars, 2020 Ndihmë shtetërore – Autorizuar me kusht
VENDIM NR. 02/2020
Subvencionimi me mjete financiare për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme NMVM (2018-2019) 5 Mars, 2020 Ndihmë shtetërore – Autorizuar me kusht
VENDIM NR. 01/2019
Skema e granteve për NVM të financuar nga Fondi i Inovacionit 25 Qershor, 2019 Ndihmë shtetërore – Autorizuar me kusht